De mythe van Satan of de Duivel

auteur: Hans Zevenboom

In een zeer vroeg stadium van de geschiedenis van de Aarde hebben wij geleefd in een matriarchaat (gezinsverband, en erfrecht voor de vrouwelijke lijn). Toen veranderde er iets en kwam het patriarchaat (stamvader, e.d.) bovendrijven. Tijdens die verandering hebben wij ons van onze emoties afgekeerd. Het uiten van je gevoelens noemde wij een teken van ‘zwakte’. In diezelfde tijd vonden de mannen ook de Duivel uit, en de mannelijke God. Ja, Satan is voornamelijk een mannelijk product!

Uiteindelijk is de hele samenleving – toentertijd, eeuwen geleden – er in meegegaan, maar de uitvinding van het ‘Kwaad’ en de verwerping van het gevoel was oorspronkelijk een verzet van de mannen tegen de matriarchaat, waarin de vrouwen de samenleving vanuit hun gevoel – hun emoties – bestuurden. De vrouwen bezetten alle belangrijke posities; de mannen daarentegen verrichten lichamelijke zware arbeid, zorgden ervoor dat er kinderen werden verwekt, en beschermde het gezinsleven. Eeuwenlang heeft dit geduurd, totdat de meest ontevreden mannen over de matrairchaat twijfels van angst begonnen te zaaien bij de groep van machteloze mannen. ‘Wat als de vrouwen het bij het verkeerde eind hadden? Wat als hun manier van leiden niet de beste was? Wat als hun manier de hele gemeenschap – de hele samenleving, de hele soort – regelrecht naar de vernietiging leidde?’
Dat konden veel mannen zich niet voorstellen. Vrouwen stonden immers in direct contact met de Godin? Waren zij niet de exacte lichamelijk kopie van de Godin? En was de Godin niet goed?

De lessen waren zo krachtig, zo doordringend dat de mannen geen andere keuze konden bedenken dan het creëren van een krachtig tegenwicht en wel in de vorm van een satan! Maar voordat we het over de uitvinding van de ‘duivel’ gaan hebben, moeten we eerst duideljk maken dat het hier gaat over een machtstrijd; pure macht. [Dat is precies wat we in deze eeuw nog aan het doen zijn, in plaats van te leren samenwerken. Deze machtstrijd gaat door net zolang beide partijen doorkrijgen dat het in het leven niet om macht draait, maar om kracht. En tot beide inzien dat het niet om scheiding draait, maar om eenheid. Want in eenheid vind je de innerlijke kracht, in de scheiding verdwijnt die waardoor men zich zwak en machteloos voelt; daar komt de strijd om de macht vandaan! Macht komt voort uit innerlijke kracht. Innerlijke kracht ontstaat niet uit grove macht. Het grootste deel van de wereld bekijkt dit precies verkeerd om. Macht zonder innerlijke kracht is een illusie].
Hoe kon de ontevreden mannen iemand ervan overtuigen, dat er zoiets als het ‘Kwade’ bestond? Ja, hoe? Wel, één ding werd door iedereen begrepen en dat was de theorie van de ‘rotte appel’. Zelfs de vrouwen wisten uit eigen ervaring, dat sommige kinderen ‘slecht’ terechtkwamen, wat ze ook probeerden te doen. Vooral de jongetjes die weigerden te gehoorzamen, dat wist iedereen. Zo werd een mythe gecreëerd.

Op een dag, zo verhaalt de mythe, baarde de grote Moeder, de Godin der goden, een kind dat niet ‘goed’ bleek te zijn. Wat de Moeder ook deed, het kind weigerde ‘goed’ te zijn. Uiteindelijk vocht hij met zijn Moeder om haar troon. Dat was zelfs voor een liefdevolle, vergevingsgezinde Moeder te veel. De jongen werd voor altijd verbannen, maar bleef in verschillende en ingenieuze vermommingen terugkomen (getuige de vele tekeningen en prenten van de Duivel). Soms verkleed als de grote Moeder zelf.
Deze mythe maakte het mogelijk voor mannen om zich af te vragen: ‘Hoe weten we of de Godin die wij aanbidden, werkelijk een Godin is? Het zou best het slechte kind kunnen zijn, dat nu volwassen is én ons voor de gek houdt’. Op deze manier lukte het mannen om andere mannen aan het twijfelen te brengen, ze kwaad op vrouwen te maken, omdat ze hun twijfels niet serieus namen, en ze vervolgens in opstand kregen. Zo werd het wezen gecreëerd dat wij nú Satan noemen. Zo werd een mythologisch probleem in de wereld gezet!

Van de man als beschermer was het niet zo’n grote stap naar de man als gelijkwaardige partner, die nu naast de Godin stond. De mannelijke God was in het leven geroepen en een tijdlang heerste in de mythologie goden en godinnen gezamenlijk. Tot er een moment was, dat de goden een belangrijker rol werden toebedeeld. Er ontstonden mythes over machtige goden, die om beeldschone godinnen twisten en vochten. En zo werd de jaloerse God geboren.
Het duurde niet lang voor de jaloezie van de goden niet alleen de godinnen betrof, maar zich verder uitstrekte over alle schepsels in alle rijken. We konden ‘Hem’ maar beter lief hebben, eisten de jaloerse goden, en geen enkele andere God, of anders …………… Er kwamen verhalen over degenen die er wel iets tegenin brachten, en die de strijd verloren. Zo werd God van de Toorn geboren; de Toorn van God!

De Toorn van God, de jaloezie en de woede was een inbeelding, maar deze inbeelding heeft zo lang geduurd, dat het werkelijkheid is geworden voor velen van ons. Sommige van ons geloven er nog steeds in. Maar het is belangrijk, dat je nú weet dat wij dit allemaal zelf verzonnen hebben. Wij hebben eeuwenlang mythologische verhalen verteld over een bizarre, wraakzuchtige God, die gescheiden is van ons en ons zal straffen wanneer wij niet doen wat Hij wil. Dat is de kern van onze huidige wereldse problemen; onze misvattingen en overtuigingen over God en het leven.

Dit heeft o.a. geleid tot het idee dat ‘macht-gelijk-heeft’ of dat ‘macht-kracht-is’, is ontstaan uit ons door mannen gecreëerde theologische mythen, eeuwen geleden. Leer begrijpen dat het om macht met gaat en niet macht over. En wanneer wij eindelijk zullen begrijpen dat Gods wereld – jij en ik, en het leven – geen scheiding kent, omdat wij allen Eén zijn – dat wil zeggen: dat er niets is dat God niet is – dan zullen wij eindelijk die menselijke uitvinding kunnen loslaten die wij Satan hebben genoemd. Als Satan bestaat, dan bestaat hij in de vorm van onze (oude) gedachten – onze eigen overtuigingen – over afgescheiden zijn van God. Je kunt niet gescheiden zijn van God, want God |Is-Alles-wat-Is|, wat bestaat!

De duivel is door mensen uitgevonden om anderen te dwingen te doen wat zij willen, door hen te dreigen met een scheiding van God. De verdoemenis, voor eeuwig verbannen zijn naar de vlammenzee van de Hel, dat was en is de ultieme angsttactiek die nog steeds door vele georganiseerde religies en sektarische groeperingen worden toegepast. Maar nu je dit allemaal weet, hoef je niet meer angstig te zijn.

‘Wanneer een mythe tot waarheid wordt, spreek je van een georganiseerde religie’.
‘Theologie is de waanzinnige poging van de mensheid een waanzinnige God te verklaren, die niet bestaat’.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close