Van kapitalistisch systeem naar waardigheid en kansen voor iedereen – De vorming van een wereldregering deel 2

Gebaseerd op fragment ‘Nieuw gesprek met God’ (Gesprekken met God 2-9), hfst. 18, herschreven door Marian van Leeuwen:

Eens kijken of ik dit alles nog kan bijhouden. Wat ik hier uit kan halen is een visie op de wereld van gelijkheid en gelijkgestemd zijn, waarbinnen alle naties onder een wereldregering zijn verenigd en alle mensen delen in de rijkdom van de wereld.

Onthoud wanneer je over gelijkheid spreekt, dat we gelijke kansen bedoelen, niet feitelijke gelijkheid. Feitelijke “gelijkheid” kan nooit worden bereikt en wees dankbaar dat dat zo is.

Waarom?

Omdat gelijkheid hetzelfde zijn betekent en dat is het laatste wat de wereld nodig heeft. Nee, ik pleit niet voor een wereld vol menselijke robots, die allemaal een identiek levenslot krijgen toebedeeld van een als “Big Brother”werkende Centrale Regering. Ik spreek over een wereld waarin twee dingen gegarandeerd worden

1.Het voorzien in de allereerste levensbehoeften. 2. Gelegenheid om hogerop te komen. Met alle hulpbronnen van jullie wereld, met al jullie overvloed, zijn jullie er nog steeds niet in geslaagd die twee simpele zaken voor elkaar te krijgen. In plaats daarvan hebben jullie miljoenen mensen vastgeketend aan de onderkant van de sociaal – economische ladder en een wereld ontworpen die hen daar systematisch houdt. Jullie laten jaarlijks duizenden sterven door gebrek aan de meest elementaire zaken. Ondanks alle luister van de wereld slagen jullie er niet in om voldoende luisterrijk genoeg te zijn om te voorkomen dat mensen verhongeren of elkaar de hersens inslaan. Jullie laten in feite recht voor jullie ogen kinderen verhongeren. Jullie vermoorden in feite mensen omdat ze het oneens zijn met jullie. Jullie zijn primitievelingen

En we geloven, dat we zo hoog ontwikkeld zijn.

Het eerste kenmerk van een primitieve samenleving is dat haar leden geloven hoogontwikkeld te zijn. Het eerste kenmerk van een primitief bewustzijn is dat ze zichzelf verlicht vindt.

Samengevat: De manier waarop we de eerste stap zetten om onszelf te overstijgen en deze twee fundamentele garanties aan iedereen te verlenen…

is door twee verschuivingen, twee veranderingen: een in jullie politieke systeem, een in jullie spirituele. De ontwikkeling naar een verenigde wereldregering omvat onder meer een wereldgerechtshof met duidelijk grotere bevoegdheden om internationale geschillen te beslechten en een wereldvredesmacht om de wetten kracht bij te zetten en uit te voeren waarvoor jullie zelf hebben gekozen. De wereldregering omvat een Congres van alle naties – met twee vertegenwoordigers van iedere natie op aarde – en een Volksvergadering – met afvaardigingen die in verhouding staan tot het aantal inwoners van de verschillende naties.

Precies de manier waarop de Verenigde Staten zijn opgezet, met een Huis van Afgevaardigden, dat voorziet in evenredige vertegenwoordiging en de Senaat die voorziet in gelijke stemmen voor alle staten.

Ja. De grondwet van de Verenigde Staten was door God geïnspireerd. Hetzelfde machtsevenwicht moet worden ingebouwd in de nieuwe wereldgrondwet. Er zouden dus ook een uitvoerende macht, wetgevende macht en rechtsprekende macht moeten komen. Elke natie behoudt haar eigen politiemacht om de interne vrede te bewaren, maar alle nationale legers worden opgeheven, net zoals de afzonderlijke staten van de USA hun leger en marine hebben opgeheven ten gunste van een federale vredesmacht die de hele groep staten dient, die jullie nu natie noemen. Naties behouden het recht hun eigen militie te vormen op oproep, net zoals de Amerikaanse staten het recht hebben een interne, actieve militie in stand te houden. En net als de Amerikaanse staten hebben alle 160 Natie-Staten binnen de unie van staten het recht zich af te scheiden van de unie, gebaseerd op een stemming van het volk ( maar waarom ze dat zouden wensen, is voor Mij een raadsel, gegeven het feit dat iedereen meer veiligheid en overvloed geniet dan ooit tevoren)

En – nogmaals voor degenen onder ons die een beetje langzaam zijn – een dergelijke federatie zou opleveren…?

  1. Een eind aan oorlogen tussen naties en het oplossen van conflicten door moordpartijen.
  2. Een eind aan verwerpelijke armoede , hongerdood en massa –exploitatie van mensen en hulpbronnen door machthebbers.
  3. Een einde aan de wereldwijde systematische verwoesting van het milieu.
  4. Een mogelijkheid te ontsnappen aan het eindeloze gevecht voor groter, beter, meer.
  5. Echt gelijke mogelijkheden voor alle mensen om tot de hoogste uitdrukking van het Zelf te komen.
  6. Een eind aan alle beperkingen en discriminatie die mensen achterstellen, zowel wat betreft huisvesting, de werkplek, het politieke systeem of in persoonlijke seksuele relaties.

Is voor uw nieuwe wereldorde een herverdeling van rijkdom nodig?

De nieuwe wereldorde vereist niets. Het zou vrijwillig en vrijwel automatisch een herverdeling van hulpbronnen voorbrengen . Alle mensen zouden bijvoorbeeld een goede scholing krijgen. Alle mensen zou de mogelijkheid open staan om die scholing daadwerkelijk te gebruiken in een baan, om een carrière te hebben die echte vreugde schenkt. Alle mensen zouden toegang hebben tot de gezondheidszorg waar en wanneer nodig. Alle mensen zouden de zekerheid genieten, dat zij niet zullen verhongeren of moeten leven zonder voldoende kleding of onderdak. Alle mensen zouden de basisvoorwaarden voor een menswaardig bestaan gegeven zijn, zodat overleving nooit meer aan de orde is, zodat eenvoudige voorzieningen en basale bestaansvoorwaarden voor alle mensen beschikbaar zijn.

Zelfs voor hen die niets deden om het te verdienen?

Jullie overtuiging dat deze zaken verdiend moeten worden, is de basis van jullie overtuiging dat jullie de weg naar de hemel moeten verdienen. Maar jullie kunnen de weg naar de genade van God niet verdienen en dat hoeven jullie ook niet, want jullie zijn daar al. Jullie kunnen dit niet accepteren, omdat jullie zelf niet in staat zijn dat te kunnen geven. Wanneer jullie leren onvoorwaardelijk te geven (wat wil zeggen onvoorwaardelijk houden van) dan zullen jullie leren onvoorwaardelijk te ontvangen. Dit leven is gecreëerd als een voertuig dat het jullie mogelijk maakt om dit te ervaren. Tracht jezelf deze gedachte eigen te maken: mensen hebben recht op elementaire overleving. Zelfs als ze niets doen. Zelfs als ze niets bijdragen. Met waardigheid overleven is een van de grondrechten van het leven. Ik heb jullie genoeg hulpbronnen gegeven om dat voor iedereen te kunnen garanderen. Jullie hoeven slechts te delen met elkaar.

Maar wat zou mensen er dan van weerhouden hun leven gewoon te verspillen, niets uit te voeren, op eigen voordeel uit te zijn?

Allereerst is het niet aan jou om te beoordelen wat een verspild leven is. Is een leven weggegooid als iemand niets anders doet dan zeventig jaar rondhangen en aan poëzie denken om vervolgens een sonnet te schrijven dat een deur opent naar begrip en inzicht voor duizenden mensen? Is een leven weggegooid als iemand heel zijn leven lang liegt, bedriegt, samenspant, manipuleert, anderen beschadigt en kwetst, maar als gevolg daarvan zich iets van zijn ware aard begint te herinneren – zich iets herinnert waarover hij misschien levens heeft gedaan om het zich bewust te worden – en zo uiteindelijk naar een volgend Bewustzijnsniveau opklimt? Is dat een verspild en weggegooid leven? Het is niet aan jou om te oordelen over de reis van een andere ziel. Het is aan jou om te beslissen Wie Jij Bent, niet wie een ander is, of gefaald heeft te zijn. Als je dus vraagt wat mensen ervan zou weerhouden hun leven gewoon te verspillen, te lanterfanten, op eigen voordeel uit te zijn, dan luidt het antwoord: niets.

Maar denkt U echt dat deze wereld kans van slagen heeft? Gelooft U niet, dat zij die iets bijdragen een hekel gaan krijgen aan hen die niets doen?

Ja, dat zouden ze doen als ze niet verlicht zijn. Verlichte mensen kijken evenwel met compassie naar de lanterfanters en klaplopers, niet met wrok.

Compassie?

Ja, omdat degenen, die een actieve bijdrage leveren, beseffen dat de klaplopers zichzelf tekort doen. Ze lopen de ideale mogelijkheid en de hoogste voldoening mis: de mogelijkheid om te creëren en ten hoogste te ervaren Wie Zij Werkelijk Zijn. De actievelingen zien dit gemis als voldoende straf voor hun luiheid, als straf hiervoor aan de orde zou zijn, wat echter niet zo is.

Maar zouden zij die werkelijk iets bijdragen , niet boos zijn dat de vruchten van hun werk van hen worden afgenomen en aan de lanterfanters worden gegeven?

Je luistert niet. Allen ontvangen wat minimaal nodig is om te overleven. Zij die meer hebben, wordt de gelegenheid geboden tien procent van hun inkomsten af te dragen teneinde dit mogelijk te maken. Met betrekking tot de vaststelling van de hoogte van het inkomen: de open markt beslist over de waarde van iemands bijdrage, net zoals dat vandaag de dag in de westerse wereld gebeurt.

Maar dan zouden er nog steeds “rijken”en “armen”zijn, net als nu! Dat is geen gelijkheid. Maar er is wel gelijkheid van kansen. Iedereen beschikt over de mogelijkheid zonder zorgen in basale levensbehoeften te voorzien. En iedereen krijgt gelijke mogelijkheden om kennis te vergaren, vaardigheden te ontwikkelen en zijn of haar aangeboren talenten te benutten op de Plek van Vreugde.

De Plek van Vreugde?

Zo wordt de werkplek dan genoemd.

Maar zal er geen afgunst meer voorkomen?

Wedijver wel ja, jaloezie niet. Wedijver is een natuurlijke emotie die je ertoe aanzet meer te willen zijn. Het is als het tweejarige kind dat verlangend probeert de deurknop te bereiken, waar haar grote broer al wel bij kan. Er is niets mis met wedijver. Het is een motivator. Het is puur verlangen, waar grootheid uit voorkomt. Jaloezie is een door angst aangejaagde emotie, waardoor men wil dat de ander minder heeft. Het is een emotie die vaak is gebaseerd op verbittering. Hij ontspruit aan woede en leidt tot woede.. En ze doodt, jaloezie kan dodelijk zijn. Iedereen, die in de greep van de jaloezie heeft gezeten, weet dat. Zij die gedreven worden door wedijver zullen alle kansen krijgen op de hun eigen manier iets te volbrengen. Niemand zal economisch, politiek of sociaal worden achtergesteld. Niet vanwege ras, geslacht of seksuele geaardheid. Niet vanwege geboorte, sociale klasse of leeftijd. Om geen enkele reden. Discriminatie om welke reden dan ook zal gewoon niet langer worden getolereerd. En ja er zullen nog altijd “rijken”en “armen” zijn, maar er zullen niet langer “hongerigen” of “berooiden” zijn. Zie je, de motiverende prikkels worden niet uit het leven verwijderd…alleen de wanhoop.

Maar wat garandeert dat er genoeg mensen zullen zijn die willen bijdragen, zodat ook de klaplopers verzorgd kunnen worden?

De grootheid van de menselijke geest.

O?

In tegenstelling tot jouw kennelijk lage verwachtingen zal de gemiddelde mens geen genoegen nemen met niet meer dan een minimaal bestaansniveau. Ter aanvulling, de motiverende prikkel om groots te zijn, zal veranderen wanneer de verschuiving zal plaatsvinden van het tweede model – de spirituele verschuiving.

Wat zal er voor zorgen, dat zo’n verschuiving plaatsvindt? De afgelopen tweeduizend jaar heeft zoiets nog niet plaatsgevonden…

Zeg maar gerust de afgelopen twee miljoen jaar…

…in de geschiedenis van de planeet. Waarom zou zo’n verschuiving nu wel plaatsvinden?

Omdat tegelijk met de verschuiving uit de materiële overleving, de behoefte weg zal vallen om uit alle macht te slagen teneinde zich een beetje veiligheid te verschaffen. Er zal geen andere reden zijn iets te willen bereiken, op te vallen, groots worden, behalve de ervaring van het groots zijn zelf.

En dat zal voldoende motivatie geven?

De menselijke geest beweegt zich in stijgende lijn. Wanneer een gunstige gelegenheid zich voordoet, laat hij zich niet kennen. De ziel zoekt een hogere ervaring van zichzelf, niet een lagere. Iedereen, die de ware grootheid heeft ervaren, weet dit.

Hoe zit het met macht? Binnen deze bijzondere herordening zullen er nog altijd mensen zijn met buitensporige rijkdom en macht.

Financiële inkomsten zullen worden beperkt.

O, tjonge. Daar gaan we. Wilt U uitleggen hoe dat zal werken voordat ik uitleg waarom het niet werkt?

Ja, net zoals er minimum grenzen voor het inkomen gelden, zo zijn er ook maximum grenzen. Ten eerste zal bijna iedereen een tiende van zijn inkomen aan de wereldregering afdragen. Dit is de vrijwillige bijdrage van tien procent waar ik het eerder over had.

Ja…het oude “gelijke-belastingen”-voorstel.

In jullie huidige samenleving moet het op dit moment de vorm van belasting aannemen, omdat jullie niet verlicht genoeg zijn in te zien, dat vrijwillige afdracht in het algemeen belang van iedereen is. Maar wanneer de bewustzijnsverschuiving plaatsvindt, die Ik heb beschreven, zullen jullie een dergelijke open, zorgzame, vrijwillig geschonken afdracht van jullie oogst als vanzelfsprekend en gepast ervaren.

Ik moet U iets vertellen. Mag ik U even onderbreken om iets te zeggen?

Ja, ga je gang.

Dit gesprek komt heel vreemd op mij over. Ik had nooit verwacht een gesprek met God te voeren, waarin God begint acties met een bepaald politiek verloop aan te bevelen. Ik bedoel, echt. Hoe overtuig ik er mensen van dat God voor evenredige belasting (flat tax) is!

Tja, ik merk dat je eraan blijft vasthouden om het als een “belasting”te zien. Maar ik begrijp dat, omdat het concept gewoon tien procent van je overvloed te delen zo vreemd op jullie overkomt. Desalniettemin, waarom vind je het zo raar, dat ik hier een idee over heb?

Ik dacht dat God geen oordelen velde, geen mening had en niet om zulke zaken gaf.

Wacht eens even. Laat Me dit rechtzetten. In ons laatste gesprek – dat jij Boek 1 hebt gedoopt – heb ik allerlei soorten vragen beantwoord. Vragen over hoe je relaties goed kunt laten lopen, vragen over passend levensonderhoud, over een goed dieet zelfs. Waarin verschilt dat alles van dit?

Ik weet het niet. Het lijkt gewoon anders. Heeft U echt een politiek standpunt? Bent U Republikein?Dat zou pas een mooi verhaal zijn voor een boek als dit! God is Republikein.

Zou je liever willen dat ik een Democraat was? Goeie God!

Grappig. Nee, ik zou liever willen, dat U apolitiek was.

Ik ben apolitiek. Ik neem geen enkel politiek standpunt in.

Een beetje als de president dus.

Hé, die is goed. Nu maak jij eens een grapje! Ik houd van humor. Jij toch ook?

Ik denk dat ik niet verwacht had dat God humoristisch of politiek zou zijn.

Of iets menselijks, hè. Oké, laat Me dit boek en Boek 1 dan nogmaals voor jou in een context plaatsen. Ik heb geen enkele voorkeur wat betreft de manier waarop jullie je leven leiden. Mijn enige verlangen is dat jullie jezelf zo volledig mogelijk ervaren als creatieve wezens, zodat jullie weten zullen Wie Jullie Werkelijk Zijn.

Goed, dat begrijp ik nu wel. Tot zover is er niks aan de hand.

Elke vraag, die ik hier heb beantwoord en elk vraagstuk waarover ik in Boek 1 uitsluitsel heb gegeven, is gehoord en beantwoord binnen de context van wat jij als scheppend wezen zegt dat je tracht te zijn en te doen. In boek 1 stelde je Mij bijvoorbeeld tal van vragen over hoe je relaties eindelijk eens kon laten slagen. Weet je dat nog?

Ja, natuurlijk.

Vond je mijn antwoorden zo problematisch? Vond je het moeilijk om te geloven dat ik daar een standpunt over in zou nemen.

Ik heb daar nooit over nagedacht. Ik heb de antwoorden gewoon gelezen.

Ik zette Mijn antwoorden in de context van jouw vragen. Dat wil zeggen, gezien jouw verlangen dit of dat te zijn en zus of zo te doen, wat is een manier om er mee om te gaan. En ik liet je een weg zien.

Ja, dat deed U.

Ik doe hier hetzelfde.

Het is gewoon…ik weet niet…moeilijker te geloven dat God deze dingen zegt dan dat God die dingen zegt.

Vind je het moeilijker om het eens te zijn met sommige dingen, die hier worden gezegd.

Tja…

Want als dat zo is, is dat helemaal in orde.

Echt waar?

Natuurlijk

Het is geen probleem om het oneens te zijn met God?

Absoluut niet. Wat denk je dat ik zal doen? Je vermorzelen als een insect?

Op die gedachte was ik eerlijk gezegd nog niet gekomen.

Kijk, de wereld is het al oneens met Mij vanaf de eerste dag. Bijna niemand heeft het ooit op Mijn manier gedaan sinds het begin.

Dat is vermoedelijk waar.

Je kunt er van op aan, dat het waar is. Als de mensen Mijn aanwijzingen hadden opgevolgd – die tot jullie zijn gekomen door honderden leraren in de loop van duizenden jaren – was de wereld een ander oord geweest. Dus als je verkiest het niet met Mij eens te zijn, ga je gang. Bovendien, ik kan het mis hebben.

Wat?

Ik zei, dat ik het mis kan hebben. Grote goedheid, … je ziet dit toch niet als een heilig evangelie?

Bedoelt U dat ik geen enkele waarde moet hechten aan wat hier wordt gezegd?

Oeps, wacht even. Ik geloof dat je een belangrijk aspect over het hoofd hebt gezien. Laten we terug gaan naar het beginpunt. Jij bent dit allemaal aan het verzinnen.

O, nou, dat is een opluchting. Ik was even bang, dat ik werkelijk een richtlijn kreeg aangereikt.

De richtlijn, die je krijgt aangereikt, is je hart te volgen. Luister naar je ziel. Hoor je Zelf. Zelfs wanneer ik jou een optie presenteer, een idee, een gezichtspunt, ben je absoluut niet verplicht die als de jouwe aan te nemen. Als je het oneens bent, dan ben je het oneens. Daar gaat het helemaal om. Het idee was niet dat je jouw afhankelijkheid van alles en iedereen vervangt door afhankelijkheid van dit boek. De opzet was je aan het denken te zetten. Voor jezelf te denken. En dat is wat IK nu Ben. Ik ben jou, denkend, Ik ben jij, die hardop denkt.

U bedoelt dat dit materiaal niet van de Hoogste Bron komt?

Natuurlijk wel! Hier hebben we iets wat jij nog steeds niet kunt geloven: jij bent de Hoogste Bron. En we hebben hier iets wat jij kennelijk nog steeds niet bevat:jij schept het allemaal – heel je leven- hier en nu. Jij… JIJ…schept het allemaal. NIET Ik, JIJ . Dus… zijn er een paar antwoorden op deze zuiver politieke vragen die je niet aanstaan? Verander ze dan. Doe het. Nu. Voordat je ze als het heilige evangelie gaat beschouwen. Voordat je ze echt maakt. Voordat je je laatste gedachte over iets als belangrijker gaat beschouwen, van meer waarde, deugdelijker dan je volgende gedachte. Denk er aan: het is altijd je jongste gedachte die jouw realiteit schept. Altijd. Welnu, is er iets in onze politieke discussie dat je wenst te veranderen?

Nou niet echt nee. Ik ben het wel met U eens, lijkt me zo. Ik wist alleen niet wat hier allemaal van te maken.

Maak er van wat je wenst. Snap je het dan niet? Dat is wat je met je hele leven doet.

Oké, prima. Ik denk dat ik het snap. Ik wil graag verder gaan met dit gesprek, al was het alleen maar om te zien waar het toe leidt.

Goed, laten we dat doen.

U stond op het punt te vertellen…

Ik stond op het punt te vertellen dat in andere samenlevingen – verlichte samenlevingen – het opzij zetten van een vaste hoeveelheid van wat men ontvangt ( wat jullie “inkomen” noemen) voor gebruik in het algemeen belang van de samenleving een tamelijk gebruikelijke gang van zaken is. Binnen het nieuwe systeem dat we voor jullie samenleving aan het verkennen zijn geweest, zou iedereen jaarlijks zoveel verdienen als ze kunnen. Tot een bepaalde grens mogen ze wat ze verdiend hebben houden.

Welke grens?

Een willekeurige grens, waarover iedereen het eens is.

En alles boven dat maximum?

Wordt bijgedragen aan het wereldwijde charitatieve fonds onder naam van de donateur, zodat de hele wereld zijn weldoeners kent. De schenkers hebben de keus directe controle uit te oefenen over zestig procent van hun bijdrage., wat hun de voldoening oplevert het grootste deel van hun geld daar in te kunnen zetten, waar zij dat willen. De overige veertig procent wordt door de wereldfederatie verdeeld en beheerd voor haar projecten.

Als mensen weten dat ze hun inkomen boven een bepaalde grens af moeten staan, wat is dan hun prikkel om te blijven werken? Waarom zouden ze niet stoppen zodra ze hun “inkomensgrens” hebben bereikt?

Sommigen zullen dat doen. Maar wat geeft dat? Laat ze stoppen. Verplicht werk boven de inkomensgrens, met bijdragen aan het charitatieve fonds , is niet nodig. De middelen die vrijkomen door de eliminatie van de enorme wapenindustrie zijn voldoende om in ieders minimale behoeften te voorzien. Samen met de afdracht van tien procent kunnen die besparingen de hele samenleving – en niet slechts een paar geluksvogels – optillen naar een nieuw niveau van waardigheid en overvloed. En de bijdragen van de verdiensten boven het afgesproken limiet zullen zulke wijd verspreide mogelijkheden en bevrediging voor iedereen te weeg brengen, dat jaloezie en sociale onvrede bijna geheel zullen verdwijnen. Sommigen zullen dus stoppen met werken – vooral degenen, die hun activiteiten in dit leven als werk beschouwden. Maar degenen voor wie zijn of haar activiteit de hoogste vreugde brengt, zullen nooit stoppen.

Niet iedereen kan zo’n baan hebben.

Dat is niet waar. Iedereen kan zo’n baan hebben. Vreugde op de werkvloer heeft niets te maken met functie en alles met doel. De moeder die ’s ochtends om vier uur opstaat om haar baby te verschonen begrijpt dit perfect. Ze neuriet en kirt voor de baby en het lijkt er in de verste verte niet op, dat ze ook maar enig werk aan het verrichten is. Het is immers haar houding ten opzichte van wat ze doet, het is haar intentie met betrekking tot haar werk. Het is haar doel met betrekking tot deze activiteit, dat het werk echt vreugdevol maakt. Ik heb het voorbeeld van het moederschap eerder gebruikt, omdat de liefde van een moeder voor haar kind je nog het dichtst brengt bij een begrijpen van sommige concepten waarover ik in dit boek en deze trilogie spreek.

Niettemin, wat heeft het voor zin het “onbegrensd inkomenspotentieel”te elimineren? Berooft dat de menselijke ervaring niet van een van haar beste mogelijkheden, van een van haar meest glorierijke avonturen?

Je zou nog steeds de gelegenheid hebben en het avontuur aan kunnen gaan om een waanzinnig bedrag aan geld te verdienen. De bovengrens van wat je aan inkomen houdt, zou erg hoog zijn, meer dan de gemiddelde persoon…de gemiddelde tien personen… ooit nodig zouden hebben. En het bedrag dat je kunt verdienen zou niet worden beperkt, alleen het bedrag wat je wilt houden voor persoonlijk gebruik. De rest – laten we zeggen meer dan $ 25 miljoen per jaar (Ik gebruik een volstrekt willekeurig getal om Mezelf te verduidelijken) – zou worden besteed aan projecten en diensten waar de gehele mensheid van profiteert. Wat betreft de reden, het waarom hiervan… De bovengrens van het inkomen dat mag worden behouden is een reflectie van een bewustzijnsverschuiving op deze planeet; een besef dat het hoogste levensdoel niet de opeenstapeling van rijkdom is, maar zoveel mogelijk goed te doen. Daar mee hangt ook een gevolgtrekking van het bewustzijn samen, dat inderdaad de concentratie van rijkdom , niet het delen ervan de belangrijkste eenduidige factor is voor de meest aanhoudende en opvallendste sociale en politieke dilemma’s in de wereld.

De mogelijkheid rijkdom te verzamelen – onbegrensde rijkdom – is de hoeksteen van het kapitalistische systeem met zijn vrijhandel en open competitie dat de grootste samenleving aller tijden heeft voorgebracht.

Het probleem is dat jullie dat werkelijk geloven.

Nee, ik niet, maar ik verwoord het hier voor degenen, die het wel geloven.

Zij die dit geloven, zijn vreselijk misleid en zien niets van de huidige realiteit op jullie planeet. In de Verenigde Staten bezit de top bijvoorbeeld 1,5 procent meer rijkdom dan de 90 procent daaronder. De nettowaarde van de rijkste 843.000 mensen is bijna een triljoen dollar hoger dan van de 84 miljoen armste mensen bij elkaar.

Wat dan nog. Ze hebben er hard voor gewerkt.

Jullie Amerikanen hebben de neiging klassenstatus als een afgeleide van individuele inspanningen te zien. Sommigen hebben “het goed voor elkaar”. Dus wordt aangenomen dat iedereen dat kan bereiken. Die visie is simplistisch en naïef. Zij gaat er van uit dat iedereen gelijke kansen heeft, maar in feite doen de rijken in Amerika net als die in Mexico er alles voor hun kapitaal en macht te behouden en te vergroten

En? Wat is daar mis mee?

Zij doen dit systematisch door alle mededinging te elimineren, door bij wet ontwikkelingsmogelijkheden te minimaliseren en door collectief de stroom en de groei van rijkdom te controleren . Zij krijgen dit voor elkaar via slinkse manieren, van oneerlijke arbeidspraktijken waarmee arme massa’s overal ter wereld worden uitgebuit, tot concurrerende praktijken van het old-boys netwerk die de kansen van nieuwkomers minimaliseren (zelfs vernietigen) om tot de binnenste Cirkel van de succesvollen door te dringen. Vervolgens proberen ze wereldwijd de publieke mening en overheidsprogramma’s te sturen teneinde er zeker van te zijn dat de massa ordentelijk, onder controle en onderdanig blijft.

Ik kan niet geloven dat de rijken dit doen. Niet het merendeel. Er zal wel een handjevol samenzweerders zijn, veronderstel ik.

In de meeste gevallen zijn het niet rijke individuen die dit doen. Het zijn de sociale systemen en instituties die zij vertegenwoordigen. Die systemen en instituties zijn gecreëerd door de rijken en machtigen – en het zijn de rijken en machtigen die ze blijven ondersteunen. Door zich achter zulke sociale systemen en instituties op te stellen , kunnen individuen hun handen in onschuld wassen en elke persoonlijke verantwoordelijkheid afwijzen wat betreft de omstandigheden die de massa onderdrukken en de rijken en machtigen begunstigen. Laten we bijvoorbeeld nog eens kijken naar de gezondheidszorg in Amerika. Miljoenen arme Amerikanen hebben geen toegang tot preventieve medische zorg. Je kunt geen individuele arts aanwijzen en zeggen: “Dit is jouw schuld. Jij bent er verantwoordelijk voor “ dat in het rijkste land ter wereld miljoenen geen arts kunnen bezoeken behalve in hoge nood op de afdeling voor eerste hulp. Geen enkele individuele arts kan dit worden aangewreven, maar wel alle artsen profiteren ervan. De hele medische stand – en alle aanverwante industrieën – genieten ongekende voordelen van een gebruikssysteem, dat discriminatie tegen armen en werkelozen heeft geïnstitutionaliseerd. En dit is slechts één voorbeeld hoe het “systeem” de rijken rijk houdt en de armen arm. Het punt is dat het de rijken en machtigen zijn die dergelijke sociale structuren ondersteunen en zich hevig verzetten tegen elke reële poging om dat te veranderen. Ze stellen zich te weer tegen iedere politieke of economische benadering die probeert te voorzien in echte kansen en gelijkwaardigheid voor allen. De meeste rijken en machtigen zijn, individueel beschouwd, ongetwijfeld aardige mensen met evenveel medeleven en sympathie als ieder ander. Maar noem een concept dat zij bedreigend vinden, zoals een maximumgrens aan het jaarinkomen ( zelfs zulke belachelijk hoge bedragen als $ 25 miljoen dollar per jaar) en ze beginnen te jammeren over het wederrechtelijk toe-eigenen van individuele rechten, uitholling van de “Amerikaanse levensstijl”, “het verloren gaan van uitdagingen”. Maar wat over de rechten van alle mensen om in acceptabele omstandigheden te leven, genoeg te eten om niet te verhongeren, genoeg kleren om warm te blijven? Wat over het recht vaniedereen overal om adequate gezondheidszorg te ontvangen; het recht niet te hoeven overlijden aan betrekkelijk ongevaarlijke medische complicaties, die degenen met geld in een oogwenk kunnen laten behandelen? De hulpbronnen van jullie planeet – met inbegrip van de opbrengst van arbeid van de massa onbeschrijflijk armlastigen die continu systematisch worden uitgebuit – behoren aan alle mensen op aarde toe en niet alleen aan hen die machtig en rijk genoeg zijn om ze te exploiteren. En zo werkt die exploitatie: jullie rijke industriëlen gaan naar een land of gebied waar helemaal geen werk is, waar schrijnende armoede heerst. De rijken zetten daar een fabriek op, bieden die mensen banen aan van 10, 12 tot 14 uur werken per dag tegen ondermaatse om niet te zeggen onmenselijke lonen. Let wel, net niet genoeg om deze arbeiders een kans te geven hun van ratten vergeven dorp te verlaten, maar net genoeg om ze zo te laten leven, in plaats van zonder enig voedsel of onderdak. En wanneer ze hierop worden aangesproken, zeggen deze kapitalisten: Hé, ze zijn nu toch beter af dan daarvoor? Wij hebben hun levenslot verbeterd ! De mensen nemen die banen toch? Wij bieden ze deze kans! En wij lopen al het risico. Hoeveel risico loop je nou wanneer je de mensen 75 dollarcent per uur betaalt om sportschoenen te maken, die voor $ 125 worden verkocht. Is dit risico lopen, of pure uitbuiting? Zo’n grof en stuitend systeem kan alleen bestaan in een wereld die wordt gedreven door hebzucht, waar winstmarges en niet menselijke waardigheid de belangrijkste overweging zijn. Zij, die zeggen dat gezien de verhoudingen in hun samenleving deze boeren het relatief “geweldig” hebben, zijn hypocrieten van het zuiverste water. Ze gooien een verdrinkende man een touw toe, maar weigeren hem aan land te trekken. Daarna laten ze zich er op voorstaan, dat een touw beter is dan een steen. In plaats van de mensen in hun waardigheid te verheffen, geven deze “bezitters” de “bezitlozen” van de wereld net genoeg om ze afhankelijk te maken, maar nooit genoeg om ze ooit echt krachtig te laten worden. Want mensen met werkelijke economische macht beschikken over het vermogen invloed uit te oefenen op het “systeem”, en er niet slechts aan onderworpen te zijn. Want dat is het laatste wat de scheppers van het systeem willen. En dus duurt de samenzwering voort. En voor de meeste rijken en machtigen is het geen samenzwering, die zich uit in daden, maar een samenzwering in stilzwijgen. Ga je gang maar, ga maar. En zeg vooral niets over het stuitende van een sociaal-economisch systeem, dat een bedrijfsleider beloont met een bonus van $ 70 miljoen omdat hij de verkoop van een frisdrank heeft bevorderd, terwijl 70 miljoen mensen zich dat spul niet eens kunnen veroorloven, laat staat genoeg te eten kunnen krijgen om gezond te blijven. Zie het weerzinwekkende van dit alles maar niet in. Noem dit het wonder van De Vrije Markt Economie en bazuin overal rond hoe trots je daarop bent.

Nochtans staat geschreven:

Indien je volmaakt wilt zijn, ga heen en verkoop wat je bezit en geef het aan de armen en je zult schatten in de hemel hebben. Maar toen de rijke jongeling dit hoorde ging hij bedroefd heen want hij had grote bezittingen.

Hoofdstuk 19

Ik heb U zelden zo verontwaardigd gezien. God kan niet verontwaardigd zijn. Dat bewijst dat U God niet bent.

God is alles en God wordt alles . Er is niets dat God niet is. En alles wat God in Zichzelf ervaart, ervaart God in, als en door jou. Wat je voelt is jouw verontwaardiging.

Daar heeft U gelijk in. Want ik ben het met alles eens wat U gezegd heeft.

Onthoud dat je elke gedachte die ik je stuur, ontvangt door de filter van je eigen ervaring, van je eigen waarheid, van je eigen begrip en van je eigen beslissingen, keuzes en verklaringen over Wie Jij Bent en Wie Jij Wilt Zijn. Er is g7een andere manier. Je hoeft het ook niet op een andere manier te ontvangen.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close